Nestlé pokreće aktivnosti za rešavanje pitanja dečjeg rada kao odgovor na izveštaj Udruženja za poštene uslove rada u vezi sa lancem snabdevanja kakaoa kompanije.

jun 29, 2012
PoljoprivredniciOSNAŽIVANJE NESTLE KAKAO PLANA: Predstavljamo nove inicijative kao reakcije na FLA izvešće.

Nestlé i njegovi partneri će uključiti zajednice u Obali Slonovače u novom nastojanju da se spreči korišćenje dečjeg rada u oblastima gde se uzgaja kakao, kroz podizanje svesti i obuku ljudi da prepoznaju decu u riziku, kao i da intervenišu kada problem postoji.

Ova inicijativa je deo akcionog plana sastavljenog od strane Nestléa u odgovoru na izveštaj o lancu snabdevanja kakaoa koje kompanija poseduje u zapadno afričkoj zemlji, koji je napravilo Udruženje za poštene uslove rada (FLA).

Ona se nadovezuje na postojeća nastojanja da se ostvari održivija snabdevanje kakaoa kroz ’Nestlé kakao plan’.

 „Korišćenje dečjeg rada u našem lancu snabdevanja kakaoa, protivno je svemu za šta se zalažemo. Kao što je jasno navedeno u izveštaju udruženja FLA, nijedna kompanija koja nabavlja kakao u Obali Slonovače ne može da garantuje da se to ne dešava, ali mi možemo reći da suzbijanje dečjeg rada predstavlja primarni prioritet naše kompanije“ rekao je Hoze Lopez (José Lopez), operativni potpredsednik Nestléa.

FLA nalazi

FLA je zaključio je da uz izvesne korekcije i poboljšanja, ’Nestlé kakao plan’ može postati dobro zaokruženi program razvoja.

Plan, zajedno sa drugim inicijativama u kojima Nestlé učestvuje, predstavlja građu za još istrajnije i dalekosežnije mere, navode stručnjaci udruženja FLA  u svom izveštaju.

Oni su ustanovili da je dečji rad na farmama kakaoa u Obali Slonovače stvarnost i da njegov koren leži u nizu činilaca, među kojima su siromaštvo i društveno-ekonomski položaj farmera i njihovih porodica.  

U izveštaju se navodi da efikasna strategija za eliminisanje problema mora početi tako što će se preispitati stavovi i viđenja onih koji učestvuju u lancu snabdevanja kakaoa, kao i zajednica u kojima oni žive.

Nestlé ne poseduje niti rukovodi farmama u Obali Slonovače, ali ima dobru poziciju iz koje može pozitivno da utiče na način života radnika u lancu snabdevanja kakaoa, navodi Udruženje FLA, zahvaljujući uticaju koji ima kod svojih dobavljača i količini zrna kakaoa koje nabavlja.

Preduzimanje mera

FLA  je dao Nestléu 11 preporuka, koje kompanija u potpunosti podržava i po kojima deluje, u nekim slučajevima u saradnji sa svojim partnerima.

Nestlé je posvećen iskorenjivanju dečjeg rada iz njegovog lanca snabdevanja kakaoa.

Mere koje su potrebne za suzbijanje dečjeg rada ustanovljene su kao prioritet, zajedno sa unapređenjem „Pravilnika Nestléovih dobavljača“.

Nestlé želi da se dobavljači iz Obale Slonovače postaraju da farmeri koji uzgajaju kakao za Nestlé, budu u potpunosti svesni obaveza iz pravilnika.

Kompanija Nestlé će bliže sarađivati sa dobavljačima, svojim sertifikacionim partnerima i drugim telima, kako bi se obezbedilo da oni koji rade unutar lanca snabdevanja kakaoa dobiju bolju obuku u oblasti prirode problema dečjeg rada i načina za njihovo suzbijanje.  

Praćenje i primena pravnih sredstava

Nestlé veruje da će rad sa domaćim zajednicama da se stvorio kvalitetan plan praćenja i primene pravnih sredstava pružiti najbolji povrat, jer on teži poboljšanju radnih uslova.

Rukovodstvo Nestléa u Obali Slonovače će nadzirati nove inicijative u vezi sa dečjim radom i koordinirati rad zajedno sa svim partnerima, dobavljačima i organima vlasti.

Nestlé će sarađivati sa svojim partnerom, Međunarodnom inicijativom u oblasti kakaoa, fondacijom koja sarađuje sa industrijom kakaoa, civilnim društvom i sindikatima, kako bi se primenio novi plan praćenja i primene pravnih sredstava.  

On će biti probno pokrenut u 40 zajednica, koje pokrivaju 2 zadruge farmi kakaoa, tokom ovogodišnje žetve kakaoa.  

Plan je da se on dalje širi, tako da obuhvati još 30 zadruga do 2016, u oko 600 zajednica. 

FLA će proceniti uspešnost ovog modela praćenja i sprečavanja dečjeg rada, tokom naredne tri godine.

Jačanje i dalje prenošenje „Nestlé kakao plana“

Nestlé pozdravlja FLA nalaze da „Nestlé Kakao Plan“ predstavlja osnov za jačanje i angažovanje dodatnih napora da se u lancu snabdevanja kakaoa ostvari ambicija da se on oslobodi dečjeg rada.

„Nestlé kako plan“ ima za cilj da omogući farmerima da vode profitabilne farme, da ukinu korišćenje dečjeg rada i obezbede održivu nabavku kakaoa.

On je osmišljen radi stvaranja vrednosti kroz čitav lanac snabdevanja, posebno za farmere i njihove porodice, ali i za sve deoničare kompanije, što predstavlja pristup koji se u Nestléu naziva „Stvaranje zajedničke vrednosti“.

Nestlé veruje da će unapređenje i dalje prenošenje „Nestlé kakao plana“ pomoći da se obezbedi održivi promet kakaoa iz Obale Slonovače.

Nestlé se obavezao da 10% globalne nabavke kakaoa ove godine pribavi od farmera koji su obuhvaćeni „Nestlé kakao planom“.

On planira da pomenuto poveća na 15% u 2013.

Ostavljanje traga u društvu

Preko 6.000 farmera kakaoa u Obali Slonovače prošlo je obuku, u okviru plana, tokom 2012.

Podeljeno im je preko 800.000 plantaža kakaoa boljeg kvaliteta.

Do 2015. Nestlé namerava da obuči dodatnih 24.000 farmera i isporuči još tri miliona sadnica.

U martu, kompanija Nestlé je otvorio prvu školu koju je sagradio za zadrugu „Nestlé kakao plana“.

U naredne četiri godine, Nestlé sa svojim partnerima Svetskom fondacijom za kakao planira da sagradi ili obnovi 40 škola za druge zajednice, za koje je ustanovljeno da su u teškom položaju.

Redovno ažuriranje


U svom planu aktivnosti, Nestlé definiše dodatne mere koje će biti potrebne u narednim godinama. Zajedno sa FLA će objavljivati godišnje ažurirane izveštaje o napredovanju.   

Nestlé nastoji da, kroz čitav ovaj proces, postigne transparentnost. 

Nestlé je prva kompanija u prehrambenoj industriji koja se pridružila udruženju FLA, neprofitnoj inicijativi više zainteresovanih strana, koje sarađuje sa vodećim kompanijama na poboljšanju uslova rada u njihovom lancu snabdevanja.

Nestlé je zamolio FLA da mapira cjelokupan lanac nabave Nestléa u Obali bjelokosti. Nestlé se obavezao da će sarađivati sa udruženjem FLA dugoročno, radi rešavanja pitanja pokrenutih u ovom izveštaju.

Postojeći plan aktivnosti je samo prvi korak u dugom procesu. 

Kompleksnost pitanja dečjeg rada u lancu snabdevanja kakaoa, ukazuje na to da će rešavanje ovog problema trajati godinama. 

Sertifikati

Nestlé sarađuje sa partnerima „UTZ Certified“ i „Fairtrade“ radi pribavljanja sertifikata za kakao koji proizvode zadruge iz „Nestlé kakao plana“, u okviru svojih nastojanja da promoviše održivost i reši probleme rada.

Nestlé će nastaviti da sarađuje sa svojim sertifikacionim partnerima radi jačanja uloge dobijanja sertifikata u suzbijanju dečjeg rada. 

Kompanija će takođe sarađivati sa svojim dobavljačima na novim načinima za smanjenje rizika od dečjeg rada na farmama, koje još nisu obuhvaćene Nestlé planom, prema preporukama iz FLA izveštaja.

Saradnja sa vladom

Kompanija Nestlé deli stavove udruženja FLA, koje se odnose na to da kompanija pojedinačno ne može da reši problem dečjeg rada u sektoru kakaoa u Obali Slonovače.

Uloga vlade i drugih zainteresovanih strana je od ključnog značaja.

Stoga, Nestlé daje punu podršku nacionalnom planu aktivnosti vlade Obale Slonovače, koji je usmeren na borbu protiv trgovine decom, eksploatacije dece i dečjeg rada. 

„Mi pozdravljamo ovu inicijativu vlade Obale Slonovače,” izjavio je Hoze Lopez. „Naš pristup je u potpunosti usklađen sa njihovim i mi se unapred radujemo saradnji sa njima u postizanju zajedničkih ciljeva.”

Odgovarajuće informacije:

Udruženje za poštene uslove rada:  http://www.fairlabor.org/

Nestlé kakao plan: http://www.nestlecocoaplan.com

Međunarodna inicijativa za kakao: http://www.cocoainitiative.org/

Stvaranje zajedničke vrednosti: http://www.nestle.com/CSV

 Svetska fondacija za kakao: http://www.worldcocoafoundation.org/

UTZ Certified: http://www.utzcertified.org/

Pošteni uslovi trgovanja: http://www.fairtrade.org.uk/

 

Detaljnije o tome možete pročitati na:

• Nestlé postaje prva kompanija u prehrambenoj industriji koje ulazi u partnerstvo,sa Udruženjem za poštene uslove rada

http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Fair_Labour_Association.aspx

• Početak saradnje sa Udruženjem za poštene uslove rada

http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Starting-work-FLA.aspx