Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

© 2019 Nestlé

Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva svih tekstova, slika i drugih materijala na ovoj web stranici vlasništvo su Nestlé Grupe ili su navedeni uz odobrenje relevantnog vlasnika.

Dozvoljeno vam je pretraživanje ove web stranice, reprodukcija njenih delova putem štampanja, preuzimanja na hard disk ili za potrebe distribucije drugim pojedincima. To je dopušteno pod uslovom da očuvate sva autorska prava i druga vlasnička prava te da se gore navedeno obaveštenje o zaštitnim znacima pojavljuje na takvim reprodukcijama. Nijedna reprodukcija dela ove web stranice ne sme se prodavati ili distribuirati zarad komercijalne dobiti niti se sme menjati ili ugrađivati u druga dela, publikacije ili web stranice.

Zaštitni znaci, logotipovi, znakovi i oznake usluga (zajedničkim nazivom „Zaštitni znaci”) koji se nalaze na ovoj web stranici pripadaju Nestlé Grupi. Ništa sadržano na ovoj web stranici ne sme se tumačiti kao davanje ikakve licence ili prava na korišćenje bilo kojeg Zaštitnog znaka na ovoj web stranici. Strogo je zabranjeno korišćenje/zloupotreba Zaštitnih znakova prikazanih na ovoj web stranici ili drugih sadržaja na ovoj web stranici, osim kako je predviđeno ovim Uslovima. Takođe vas obaveštavamo da će Nestlé Grupa strogo primenjivati svoja prava intelektualnog vlasništva u najvećoj mogućoj meri dopuštenoj zakonom, uključujući krivično gonjenje za teška krivična dela.