Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

eRecruiting Obaveštenje o čuvanju privatnosti podataka o ličnosti pri podnošenju aplikacija za posao

Hvala Vam što ste posetili naš globalni veb-sajt za građenje karijere Nestlé Careers. Nestlé poštuje Vaše pravo na privatnost podataka o ličnosti kada koristite naše veb-sajtove i kada komunicirate sa nama elektronskim putem. U ovom eRecruiting Obaveštenju o čuvanju privatnosti (“Obaveštenje”) opisuju se vrste podataka o ličnosti koje Nestlé i njegova povezana društva (zajedno: “Nestlé”, “mi” ili “nama”) može prikupiti, kako će se ti podaci možda koristiti, sa kim ćemo možda podeliti te podatke, kao i kakav Vam izbor stoji na raspolaganju u pogledu načina na koji ćemo koristiti te podatke. Ovo obaveštenje nije ugovorne prirode i nije sastavni deo bilo kog ugovora o radu, niti predstavlja neku drugu ponudu.

Podaci koji Vas identifikuju ili iz kojih se možete identifikovati (Vaši “podaci o ličnosti”) mogu se podvrgnuti obradi od strane (ili u ime) Kompanije Nestlé, uključujući preko eRecruiting usluga, u svrhe regrutovanja, radnog angažovanja, zapošljavanja i u druge svrhe u vezi sa tim. Određene su neophodne tehničke i organizacione mere da bi Vaši podaci o ličnosti bili bezbedni.

Svi podaci o ličnosti koje čuvamo, uključujući osetljive podatke o ličnosti, skladište se i obrađuju u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka i politikom čuvanja privatnosti u Nestlé Grupi.

Kontrolor podataka Vaših podataka o ličnosti je lokalna kompanija Nestlé u zemlji Vašeg prebivališta Nestle Adriatic S d.o.o. Beograd-Surčin, Železnička 131. Molimo da imate u vidu da Nestlé S.A., 1800 Vevej, Švajcarska, takođe obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu apliciranja preko ovih eRecruiting usluga.

Ako imate bilo kakve zahteve ili pitanja u vezi Vaših podataka o ličnosti ili ostvarivanja Vaših prava po važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, molimo da kontaktirate lokalnu kompaniju Nestlé u zemlji Vašeg prebivališta ili putem e-mail adrese [email protected] ili [email protected] .

Svrha Obaveštenja

Ovo Obaveštenje važi za sve Nestlé subjekte i treća lica koja mogu obrađivati Vaše podatke o ličnosti u vezi sa Vašom aplikacijom za posao.

Važeći zakon

Nestlé će obrađivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Tamo gde važeći zakoni i propisi u nekoj jurisdikciji obezbeđuju niži nivo zaštite Vaših podataka o ličnosti od onih određenih u ovom Obaveštenju, zahtevi iz ovog Obaveštenja će se primeniti kao dodatak zahtevima iz tih zakona i propisa.

Prikupljanje podataka o ličnosti

U svrhe eRecruiting usluga, prikupljamo podatke o ličnosti koje nam Vi dostavite ili koji su potrebni da bismo Vam pružili naše eRecruiting usluge. Možete nam neposredno obezbediti podatke o ličnosti (kao što su Vaše ime i prezime, adresa, imejl i podaci o zaposlenju) tako što ćete nam ih dostaviti Vi lično. Takođe nam možete dostaviti podatke o ličnosti posrednim putem (kao što su kolačići, veza i informacije o sistemu) pretraživanjem naših veb-sajtova i komunicirajući sa nama elektronskim putem. Preko ovog veb-sajta takođe možete otpremiti dokumenta poput propratnog pisma, CV i referenci. Molimo da ne dostavljate posebno osetljive podatke o ličnosti (npr. podatke o zdravstvenom stanju, verskoj pripadnosti, političkim uverenju i sl.) kao deo Vaše aplikacije.

Kategorije podataka o ličnosti

Vrste podataka o ličnosti koje možemo obrađivati u vezi sa Vašom aplikacijom obuhvataju Vaše:

 • obrazovanje;
 • radno iskustvo;
 • reference, povratne informacije i bilo koje bliže podatke o ranijim poslodavcima i/ili drugim ljudima za koje tražite da ih kontaktiramo;
 • kontakt podatke (npr. Vaše ime i prezime, adresa, imejll adresa i broj telefona); ranije adrese i/ili Vaša ranija imena koja ste možda koristili;
 • bilo koje dodatne podatke koje možete da obezbedite (npr. propratno pismo);
 • bilo koje druge podatke koji mogu biti neophodni u vezi sa Vašom aplikacijom (npr. znanje jezika).

Svrhe obrade

Vaši podaci o ličnosti mogu se obrađivati u sledeće svrhe:

 • obrada Vaše aplikacije za posao;
 • određivanje da li odgovarate za druge pozicije koje su na raspolaganju u Nestlé Grupi; kreiranje i održavanje evidencija o zaposlenima;
 • background ispitivanja (pozadina) gde je to dopušteno važećim zakonom; vršenje drugih aktivnosti obrade koje se traže ili dopuštaju važećim zakonom;
 • svrhe izveštavanja (npr. vreme za obradu aplikacija);
 • bilo koje dodatne svrhe određene u bilo kojim obrascima aplikacija koje popunite; i
 • ako ste imali uspeha pri apliciranju, Vaši podaci o ličnosti mogu se obrađivati u vezi sa Vašim radnim odnosom sa Nestlé, podložno uslovima Vašeg ugovora o radu.

Nestlé posrednici u zapošljavanju (regruteri) širom sveta mogu videti Vaše podatke o ličnosti, koji se obrađuju u vezi sa Vašom aplikacijom. Ako Nestlé subjekt obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhe koje idu dalje od svrha opisanih u ovom Obaveštenju, subjekt odgovoran za novu svrhu obezbediće sledeće:

 • da nova svrha bude u materijalnom smislu u skladu sa odredbama ovog Obaveštenja;
 • da Vi budete informisani: (i) o novoj svrsi zbog koje će se Vaši podaci o ličnosti obrađivati; i (ii) o primaocima ili kategorijama primalaca Vaših podataka o ličnosti; i
 • do mere do koje se to zahteva po važećem zakonu, da se pribavi Vaša saglasnost pre otpočinjanja bilo kakve obrade Vaših podataka o ličnosti za bilo koju navedenu novu svrhu.

Vaši podaci o ličnosti mogu se takođe koristiti za administriranje, podržavanje i dobijanje povratnih informacija na nivou naših usluga, kao i za sprečavanje povreda u smislu bezbednosti, zakona ili naših ugovornih uslova.

Obelodanjivanje podataka o ličnosti

Nestlé može obelodaniti Vaše podatke o ličnosti drugim kompanijama u okviru Nestlé Grupe kompanija. Takođe možemo obelodaniti Vaše podatke o ličnosti trećim licima (kao što su naši provajderi internet usluga), koji nam pomažu da administriramo ovaj veb-sajt ili nam pomažu u našem procesu regrutovanja (radnog angažovanja) na mreži. Neki od ovih trećih lica mogu se nalaziti van jurisdikcije odakle ste pristupili ovom veb-sajtu. Nestlé zahteva od ovih trećih lica da u svakom trenutku obezbeđuju odgovarajuće nivoe bezbednosti za Vaše podatke o ličnosti. Oni su obavezani zakonskim aktima da čuvaju privatnost i poverljivost Vaših podataka o ličnosti i njihovu bezbednost, kao i da obrađuju Vaše podatke o ličnosti isključivo u skladu sa tačno određenim uputstvima Kompanije Nestlé.

Takođe možem obelodaniti Vaše podatke o ličnosti:

 • bilo kojoj strani, ako je to dopušteno po važećem zakonu;
 • trećim licima sa kojima možemo stupiti u kontakt u vezi sa Vašim sadašnjim i/ili prethodnim zaposlenjem ili radnim angažovanjem, za dobijanje povratnih informacija; i
 • budućem kupcu, u slučaju da očekujemo prodaju našeg celokupnog ili relevantnog dela našeg biznisa.

Zadržavanje podataka o ličnosti

Nestlé će zadržati Vaše podatke o ličnosti koliko god je opravdano neophodno za Vašu aplikaciju za posao, uzimajući u obzir našu potrebu da odgovaramo na upite ili rešavamo probleme i postupamo u skladu sa pravnim zahtevima po važećem(im) zakonu(ima). Podložno posebnim zahtevima zadržavanja određenim u odeljku dole o posebnim propisima, možemo zadržati Vaše podatke o ličnosti najviše 2 godine, da bismo mogli da Vas kontaktiramo ako se u budućnosti ukaže odgovarajuće radno mesto. Ako ne želite da budete uzeti u razmatranje za buduće mogućnosti zapošljavanja, izbrisaćemo Vaše podatke o ličnosti na Vaš zahtev.

Neki od naših veb-sajtova pružaju mogućnost da sa oglasom za posao upoznate drugo lice preko društvenih mreža ili elektronske pošte. Da bi to moglo da se ostvari, moramo uzeti Vašu imejl adresu i podatke o elektronskom kontaktu onih lica kojima šaljete link internet stranice. Pre nego što dostavite podatke o e-adresi drugog lica Kompaniji Nestlé, prethodno pribavite saglasnost tog lica da to možete uraditi. Podaci o elektronskom kontaktu prikupljeni na taj način ne koriste se ni u kakve druge svrhe osim onih za ispunjavanje Vašeg zahteva.

Međunarodni transferi podataka o ličnosti

Nestlé je globalna kompanija koja koristi Internet za prikupljanje i obradu Vaših podataka o ličnosti. To naravno obuhvata prekograničnu obradu i prenos podataka o ličnosti.

Mi možemo preneti Vaše podatke o ličnosti u jurisdikcije koje ne obuhvataju mesto Vašeg prebivališta, ali mi to radimo isključivo u svrhe opisane u ovom Obaveštenju. Kada prenosimo Vaše podatke o ličnosti u druge jurisdikcije, mi to radimo u skladu sa zahtevima važećih zakona.

Vaša prava

Možete revidirati ili deaktivirati Vaš profil kandidata u bilo kom trenutku. To takođe obuhvata sledeća

Vaša prava prema važećim zakonima:

 • pravo da tražite pristup Vašim podacima o ličnosti koje obrađuje Nestlé ili koji se obrađuju u ime Kompanije Nestlé ili njihove kopije;
 • pravo da Vam se daju informacije u vezi izvora Vaših podataka o ličnosti, ako ti podaci o ličnosti nisu dobijeni neposredno od Vas lično;
 • pravo da zahtevate ispravku bilo kojih netačnih podataka u Vašim podacima o --ličnosti;
 • pravo da se usprotivite obradi Vaših podataka o ličnosti;
 • pravo da tražite informacije o postojanju bilo kakve automatske obrade Vaših podataka o ličnosti sa pravnim učinkom ili značajnim učinkom po Vas, kao i obrazloženje razloga zašto se to čini, o značaju i bilo kakvim predviđenim posledicama takve obrade;
 • pravo da zahtevate da se Vaši podaci o ličnosti brišu ili da se obrada Vaših podataka o ličnosti ograniči na određenu svrhu;
 • pravo da se žalite na obradu Vaših podataka o ličnosti organu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti (u Srbiji je to Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti).

Vi možete ostvariti bilo koje od ovih prava do mere do koje je to određeno važećim zakonima, koristeći bliže podatke o kontaktu koji se nalaze gore u ovom Obaveštenju. To ne utiče na Vaša zakonska prava. Vaša odluka da ostvarite bilo koja od ovih prava neće negativno uticati na Vašu aplikaciju, niti će obuhvatati bilo kakve sankcije ili penale bilo koje vrste.

VEVEJ, mart 2017. godine
Copyright © 2017 Société des Produits Nestlé S.A.