PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “LION ROAR“

NAGRADNOI KONKURS “LION ROAR “

 

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “LION ROAR“

Član 1

Organizator nagradnog konkursa pod nazivom „LION ROAR’’ (dalje: Konkurs) je Nestlé Adriatic S d.o.o. (PIB: 20736704), Železnička 131, 11 271 Beograd- Surčin (dalje: Organizator). Konkurs se sprovodi u svrhu promocije Oranizatora i proizvoda njegovog brenda Lion. Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu dalje u tekstu se naziva Učesnik. Konkurs nije ni na koji način povezan, sponzorisan ili promovisan od strane društvenih mreža koja se spominju u Pravilima. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena na Nestle Korporativnoj web stranici Promocije | Nestlé (nestle.rs).

Član 2

Nagradni konkurs traje od 05.04.2021. godine u 20h sati, do 03.05.2020. godine u 00h sati i odvija se putem Lion Instagram stranice Lion Srbija.

Član 3

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan započinjanja nagradnog konkursa. Za učestvovanje maloletnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlašćena da se stara o njemu i da ga zastupa.  Maloletnik je dužan da prilikom prijave da tražene podatke svog roditelja odnosno staratelja kako bi Organizator prikupio potrebnu saglasnost za učešće maloletnog lica. Maloletnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ukoliko je zakonski zastupnik ili staratelj maloletnika prihvatio i izrazio svoju saglasnost sa Pravilima te nagradu u ime maloletnika i preuzima.

U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod Organizatora, Klijenta kao i članovi njihovih užih porodica.

Član 4 

Za učešće na Konkursu Učesnik mora na svom Instagram profilu da putem storija podeli video koristeći LION ROAR instagram filter, koji se može naći na oficijalnoj Instagram stranici Lion Srbija . Prilikom deljenja videa putem storija na društvenoj mreži potrebno je tagovati #LionRoarRS i @lionsrbija na Instagramu. Obavezno je korišćenje LION ROAR Filtera, a sam Učesnik bira na koji način će napraviti zanimljiv video. Instagram profil učesnika mora biti otključan (ne sme biti postavljen na Private mode), kako bi video bio vidljiv. Jedan Učesnik može biti nagrađen samo za jedan video. Nije dozvoljeno nagrađivanje iste osobe za više različitih videa sa jednog istog Instagram profila.

Učesnici koji se ne registruju u skladu sa Pravilima biće automatski isključeni iz učešća na Konkursu, odnosno neće biti uzeti u obzir za dobijanje nagrade. Isto će se postupiti i prema onim učesnicima koji su dali netačne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta lica odmah gube pravo na dalje učešće, odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir predloge koji odražavaju rasnu, polnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Srbije. Svako korišćenje lažnih glasova ili dvostrukih i lažnih prijava ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se eliminacijom Učesnika iz Konkursa.

Organizator ne može znati koji lični podaci će biti preneti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišćeni od strane istih. Preporučuje se Učesniku da se u tu svrhu upozna sa pravilima zaštite podataka Facebooka.

Član 5

Cilj Konkursa je nagrađivanje najkretivnijih Učesnika na Lion Srbija Instagram stranici po izboru tročlanog žirija u sastavu: Tamara Ponjavić, Marija Selaković i Milan Banović (Webtise). Žiri će na kraju svake sedmice Konkursa (trajanje konkursa je ograničeno na 4 sedmice)  odabrati dobitnike s najkreativnijim story videima postavljenim na lične Instagram profile, pod obeležjem #LionRoarRS i obeležjem @LionSrbija koje se odnose na nagradni konkurs, tokom trajanja nagradnog Konkursa kako je navedeno ovim Pravilima. Imena dobitnika biće objavljena u roku od tri (3) radnih dana nakon završetka svake sedmice Konkursa i to na Lion Srbija stranici. Svaki Dobitnik osvaja kao prvu nagradu Slušalice Phillips, dok kao drugu nagradu imaju priliku da osvoje Lion čokoladice. Dobitnici nagrada dužni su da se jave putem inboxa svojeg Instagram profila. Dobitnik je dužan poslati svoje podatke o ličnosti (ime i prezime). Ako se dobitnici sami ne jave, Organizator će kontaktirati dobitnike putem inboxa na njihovom Instagram profilu. U odgovoru na tu poruku dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke u roku od 96 sati kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Učesniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obaveze Organizatora prema Učesniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu. Jedan učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

Član 6

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je postavljeni sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Za maloletna lica pristanak za korišćenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlašćena da se brine o maloletniku. Učesnik jamči da sa prijavljenim sadržajem u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio sadržaj (u bilo kom obliku). Prijavom sadržaja na Konkurs, Učesnik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika na Konkursu te osniva i prenosi na Klijenta neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku isključivo za internu upotrebu.

Član 7

Organizator će pregledati sve poslate prijave te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje Učesnika ako:

Učesnik prekrši Pravila;
Učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netačne lične podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
Je takav sadržaj već prijavljen na Konkursu;
Prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Konkursa;
Jedna ili više osoba koje su označene u prijavljenom sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Konkursa iz bilo kojeg razloga;
Prijavljeni sadržaj nije autorsko delo Učesnika koji prijavljuje;
Učesnik se koristi lažnim profilom za prijavu na Konkurs. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji osnovana sumnja da su kreirani isključivo u svrhu učestvovanja u Konkursu;
Prijavljeni sadržaj ima uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom;
Ako se ustanovi da je dao netačne podatke o sebi ili roditelju (staratelju) ukoliko je maloletan;
Učesnik ne pruži dokaz o potrebnim saglasnostima osoba posebno maloletnika za korišćenje njegovih podataka o ličnosti u roku od 24 sata na upit Organizatora;

Član 8

Pre prijave na Konkurs Učesnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uslovima prikupljanja i obrade njegovih ličnih podataka. Organizator će za potrebe učešća na Konkursu od Učesnika prikupljati ime, prezime i username Instagram profila. Svi podaci o ličnosti Učesnika koji se  prikupe u toku Konkursa isključivo se koriste u svrhu sprovođenja i realizacije Konkursa. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: adresa i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao da isporuči dobitniku. Podaci o ličnosti Učesnika i Dobitnika  čuvaju se najduže 2 meseca od završetka Konkursa, nakon čega se trajno brišu. Organizator će username Instagram profila  dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Učesnik je slobodan u svakom trenutku da zatraži od Organizatora da prestane sa obradom njegovih podataka o ličnosti slanjem maila na [email protected] i prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću učestvovanja u Konkursu. Podatke o ličnosti Učesnika će u ime Organizatora obrađivati Agencija (Webtise d.o.o. adresa: Cara Dušana 62, 11000 Beograd, PIB 107934841, MB 20900164, koja pomaže Organizatoru u realizaciji Konkursa, na bazi ugovora koji je zaključen između Organizatora i Agencije. Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti podatke o ličnosti Učesnika u skladu s važećom regulativom. Organizator može podatke o ličnosti Učesnika prenositi u okviru Nestle grupe što podrazumeva i zemlje izvan teritorije EU ukoliko je obezbeđen adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa važećim lokalnim zakonima. Organizator ne može snositi odgovornost za podatake o ličnosti trećih lica koja nisu direktni učesnici konkursa a koje je Učesnik dostavio u okviru postavljenog sadržaja. Smatra se da je Učesnik prikupio saglasnost trećih lica čije podatke o ličnosti je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Učesnici konkursa.

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt  podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiće se u skladu s odredbom člana 7 Pravila.

Učesnik je slanjem prijave na Konkurs potvrđuje da je obavešten o prikupljanju i obradi njegovih podataka o ličnosti. Učesnik se detaljinje o obradi podataka o ličnosti koju vrši Organizator može informisati kroz Obaveštenje o zaštiti podataka koje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici Organizatora.

Član 9

Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promene Pravila, o čemu će svi Učesnici biti blagovremeno obavešteni objavom na Lion Srbija stranici. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Osnovni sud u Beogradu.

Pravila se primenjuju počev od dana objavljivanja na internet stranici Promocije | Nestlé (nestle.rs)