PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA “Nestlé Sports Day“

KONKURS “Nestlé Sports Day“

 

Član 1

Organizator nagradnog konkursa pod nazivom „Nestlé Sports day’’ (dalje: Konkurs) je Nestlé Adriatic S d.o.o. (PIB: 20736704), Železnička 131, 11 271 Beograd- Surčin (dalje: Organizator). Konkurs se sprovodi u svrhu promocije Organizatora i proizvoda njegovog brenda Nestlé Adriatic S. Osoba koja se prijavi radi učestvovanja na Konkursu dalje u tekstu se naziva Učesnik. Konkurs nije ni na koji način povezan, sponzorisan ili promovisan od strane društvenih mreža koja se spominju u Pravilima. Ova pravila Konkursa (dalje: Pravila) biće objavljena na Nestlé Srbija Korporativnoj Web Stranici u odeljku ,,Promocije’’. 

Član 2

Nagradni konkurs traje od 28.05.2021. godine u 15:00 sati, do 09.06.2021. godine u 23:59 sati i odvija se putem Nestlé Srbija Facebook i Sara Jo stranice. 

Član 3

Pravo učestvovanja u Konkursu imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji na dan započinjanja nagradnog konkursa.

U Konkursu ne mogu učestvovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, naročito zaposleni kod Organizatora, Agencije koja pomaže Organizatoru u realizaciji ovog konkursa kao i članovi njihovih užih porodica.

Član 4    

Za učešće na Konkursu Učesnik mora da objavi na svom profilu feed ili story objavu u kojoj će prikazati svoju omiljenu trening rutinu uz korišćenje #Nestle i #ZdravoRastimo. Učesnik će na objavi na svom profilu morati da označi Saru Jo – protagonistu konkursa. Ukoliko se priključuje putem Facebook društvene mreže, učesnik će pored Sare Jo morati da označi i sam Nestlé profil. Učesnik će morati da drži otvoren profil na društvenoj mreži preko koje želi da se priključi nagradnom konkursu kako bi Organizatori mogli da vide njegovu prijavu. 
U slučaju da Učesnik dostavi fotografiju na kojoj se nalazi lik njegovog maloletnog deteta primeniće se odredbe člana 6 ovih Pravila. Organizator ne preporučuje korišćenje lika deteta na objavama i napominje da upotreba lika deteta na postavljenoj fotografiji nije uslov za učešće na ovom Konkursu.
Učesnici koji se ne registruju u skladu sa Pravilima biće automatski isključeni iz učešća na Konkursu, odnosno neće biti uzeti u obzir za dobijanje nagrade. Isto će se postupiti i prema onim učesnicima koji su dali netačne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta lica odmah gube pravo na dalje učešće, odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir predloge koji odražavaju rasnu, polnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Srbije. Svako korišćenje lažnih glasova ili dvostrukih i lažnih prijava ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionisaće se eliminacijom Učesnika iz Konkursa. 
Organizator ne može znati koji lični podaci će biti preneti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišćeni od strane istih. Preporučuje se Učesniku da se u tu svrhu upozna sa pravilima zaštite podataka Facebooka. 

Član 5

Cilj Konkursa je nagrađivanje 13 Učesnika po izboru tročlanog žirija u sastavu: Milica Milanović, Ana Diković i Katarina Bogdanović. Žiri će po završetku Konkursa odabrati 13 dobitnika s najoriginalnijim snimkom treninga postavljenim na profilu Učesnika, ispod objava koje se odnose na nagradni konkurs, po završetku nagradnog Konkursa kako je navedeno ovim Pravilima. Imena dobitnika biće objavljena 10.06.2021. na Sara Jo Instagram i Facebook stranici-putem Story objava i na Nestlé Srbija Facebook stranici-putem Feed objave. 
Tri prvoplasirana dobitnika će dobiti po smart fitness sat, pet narednih dobitnika po izboru žirija će dobiti po sportsku majicu i loptu i pet preostalih dobitnika će dobiti Nestlé paket kao utešnu nagradu. Dobitnici nagrada dužni su da se jave putem inboxa svojeg Facebook ili Instagram profila. Dobitnik je dužan poslati svoje podatke o ličnosti (ime i prezime, adresu i broj telefona). Ako se dobitnici sami ne jave, Organizator će kontaktirati dobitnike putem inboxa na njihovom Facebook ili Instagram profila. U odgovoru na tu poruku dobitnik je dužan dostaviti svoje podatke o ličnosti u roku od 24 sata kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Učesniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obaveze Organizatora prema Učesniku odnosno Dobitniku. Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu. Dobitnik ne može zahtevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

Član 6

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je postavljeni sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Za maloletna lica pristanak za korišćenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlašćena da se brine o maloletniku.  U slučaju da roditelj dostavi materijal na kojem se nalazi lik ili video zapis njegovog maloletnog deteta, smatra se da je roditelj postavljanjem takvog sadržaja dao izričitu saglasnost za korišćenje tog materijala. Učesnik jamči da sa prijavljenim sadržajem u celosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Učesnik koji je postavio sadržaj (u bilo kom obliku). Prijavom sadržaja na Konkurs, Učesnik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika na Konkursu te osniva i prenosi na Klijenta neograničeno besplatno pravo iskorišćavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku isključivo za internu upotrebu. 

Član 7

Organizator će pregledati sve poslate prijave te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku diskvalifikuje Učesnika ako:
•    Učesnik prekrši Pravila;
•    Učesnik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 96 sati ili ostavi netačne lične podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
•    Je takav sadržaj već prijavljen na Konkursu;
•    Prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Konkursa;
•    Jedna ili više osoba koje su označene u prijavljenom sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Konkursa iz bilo kojeg razloga;
•    Prijavljeni sadržaj nije autorsko delo Učesnika koji prijavljuje; 
•    Učesnik se koristi lažnim profilom za prijavu na Konkurs. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji osnovana sumnja da su kreirani isključivo u svrhu učestvovanja u Konkursu;
•    Prijavljeni sadržaj ima uvredljiv ili vulgaran sadržaj, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom;
•    Ako se ustanovi da je dao netačne podatke o sebi ili roditelju (staratelju) ukoliko je maloletan;
•    Učesnik ne pruži dokaz o potrebnim saglasnostima osoba posebno maloletnika za korišćenje njegovih podataka o ličnosti u roku od 24 sata na upit Organizatora;


Član 8

Pre prijave na Konkurs Učesnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uslovima prikupljanja i obrade njegovih ličnih podataka. Organizator će za potrebe učešća na Konkursu od Učesnika prikupljati ime i prezime odnosno naziv profila na društvenoj mreži putem koje se Učesnik prijavljuje na Konkurs. Svi podaci o ličnosti Učesnika koji se  prikupe u toku Konkursa isključivo se koriste u svrhu sprovođenja i realizacije ovog Konkursa. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne podatke: adresa i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao da isporuči dobitniku. Podaci o ličnosti Učesnika i Dobitnika čuvaju se najduže 2 meseca od završetka Konkursa, osim podataka o dobitnicima glavne nagrade (fitness sat) koji se čuvaju 2 godine (garantni rok za sat) nakon čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru bez vremenskog i prostornog ograničenja. Učesnik je slobodan u svakom trenutku da zatraži od Organizatora da prestane sa obradom njegovih podataka o ličnosti slanjem maila na [email protected] i prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću učestvovanja u Konkursu. Podatke o ličnosti Učesnika će u ime Organizatora obrađivati Agencija (Executive group d.o.o. Beograd (Zemun), Radoja Dakića br. 27, 11080 Zemun, Beograd, Srbija, PIB 103827182) koja pomaže Organizatoru u realizaciji Konkursa, na bazi ugovora koji je zaključen između Organizatora i Agencije. Organizator će preduzeti sve potrebne korake u organizacionom i tehničkom smislu da zaštiti podatke o ličnosti Učesnika u skladu s važećom regulativom. Organizator može podatke o ličnosti Učesnika prenositi u okviru Nestle grupe što podrazumeva i zemlje izvan teritorije EU ukoliko je obezbeđen adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa važećim lokalnim zakonima. Organizator ne može snositi odgovornost za podatake o ličnosti trećih lica koja nisu direktni učesnici konkursa a koje je Učesnik dostavio u okviru postavljenog sadržaja. Smatra se da je Učesnik prikupio saglasnost trećih lica čije podatke o ličnosti je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da ta lica nisu Učesnici konkursa. 

Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt  podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Učesnika iz bilo kojeg razloga, uključujući netačne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupiće se u skladu s odredbom člana 7 Pravila.

Učesnik je slanjem prijave na Konkurs potvrđuje da je obavešten o prikupljanju i obradi njegovih podataka o ličnosti. Učesnik se detaljinje o obradi podataka o ličnosti koju vrši Organizator može informisati kroz Obaveštenje o zaštiti podataka koje je objavljeno na zvaničnoj internet stranici Organizatora.

Član 9

Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promene Pravila, o čemu će svi Učesnici biti blagovremeno obavešteni objavom na Nestlé Srbija Facebook stranici. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Osnovni sud u Beogradu.

Pravila se primenjuju počev od dana objavljivanja na stranici 28.05.2021.